News

Shaghig Juharyan and Gali Baboghli, participants of professional paid-internships within the framework of the "Better Future for Syrian-Armenian Youth" project, are having an internship at “Ashn Project” architectural company.


Gali was born in Kuwait, moved to Aleppo, Syria, a year later. In Aleppo she attended the Haigazian National school and later the Karen Yeppe Armenian college. In 2014, due to the war, she moved to Armenia with her family and continued her studies. "After graduating from high school in Yerevan, I applied the department of Interior Design at the National University of Architecture and Construction of Armenia, currently in the 4th course of studies,”- notes Gali.

 

“I have choses this profession being inspired by my uncle, who is an architect and whose works made me to be more interested in the field. Along with my studies, I have participated in various professional courses, such as 3D Max, AutoDesk Revit, Archicad, Autocad and etc. I worked for a few months in my profession, but soon left the job because of my classes at university”, notes Gali.


As to why she applied for this internship program, Gali answers: “The goal of applying to the internship was to improve my professional knowledge and skills. I have already learned the right color combination, color gamut layout, and most importantly, I gained a lot of experience to become a good and skilled specialist in future”. Together with Gali, her coursemate Shaghig Juharyan is having an internship at “Ashn Project” company, too. Shaghig moved to Armenia with her family in 2012.


To the question why she has chosen the profession of designer, Shaghig responds: “My father is an architect, from who I was motivated to choose this profession. Next year I am planning to pursue a master degree, and in the near future I would like to launch my own architectural studio”. Shaghig within her internship makes a variety of sketches and is involved in various interior design projects.


“I would like to thank for providing me with professional internship. Previously, I used to apply for professional positions, but to no avail. And this program was a really fine opportunity to gain experience and I hope I can work right away after graduation", says Shaghig with happiness.


From November 4, 2019, a two-month professional paid-internship program has been launched within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, for 15 Syrian-Armenian youth studying at Armenian universities. The project is funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) and implemented by Aleppo Compatriotic Charitable NGO (Aleppo-NGO).

The main goal of the professional internships is to improve the skills and capacities of students and graduates, to enlarge their knowledge in professional field, to give an opportunity to gain work experience, as well as to get acquainted with working environment.

The next participant of professional paid-internship program, which is being organized within the framework of the “Better Future of Syrian-Armenian Youth” project, is Rita Keshishian, who is doing her internship at “Business Angel Network of Armenia” company. Rita, 21, is from Aleppo, Syria, who first time visited her homeland Armenia in 2012, within the framework of the “Diaspora Summer School” program organized by the RA Ministry of Diaspora, to spend two weeks in the homeland and interact with peer youth. By the end of the program, the Syrian conflict had entered a new phase, making it impossible to continue peaceful life in Aleppo and Rita no longer returned to Aleppo, and her family decided to move to Armenia. Rita has been in Armenia for seven years. In 2019 she graduated American University of Armenia, the faculty of Business Management. According to Rita, due to the training courses at the University, she gained valuable skills, which she was able to apply during her internship at “Business Angel Network of Armenia” company, where she is involved in project management.


“The knowledge gained by various subjects of the university- market research, accounting, business analysis and management skills- greatly helps me to perform my assignments to the best of my ability,” says Rita. From the first day of her internship, her colleagues have warmly welcomed Rita. She has been involved in the organizational works of the “Neruzh” project and with excitement mentions that she provides communication with speakers and trainers invited to the program, doing translations, deals with their transportation issues, agendas and etc.


"I am very pleased about this opportunity provided by Aleppo-NGO and WCC Armenia Round Table Foundation, as for new graduates it is not easy to find job and this program intended for Syrian-Armenian youth, takes into account the abilities of each youth and provides appropriate internships", says Rita.


From November 4, 2019, a two-month professional paid-internship program has been launched within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, for 15 Syrian-Armenian youth studying at Armenian universities. The project is funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) and implemented by Aleppo Compatriotic Charitable NGO (Aleppo-NGO). The main goal of the professional internships is to improve the skills and capacities of students and graduates, to enlarge their knowledge in professional field, to give an opportunity to gain work experience, as well as to be acquainted with working environment.

There is no translation available.

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Նախաձեռնության հեղինակն էր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ԵՀԽ հայաստանայն Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող «հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի դասընթացավար Վլադիմիր Պողոսյանը:

IMG 4662

Ծրագրի նպատակն է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը համալրել քաղաքագիտական և մասնագիտական գրականությամբ։ Գրադարանին նվիրաբերվեց 22 միավոր քաղաքագիտական և քաղաքական գրականություն, որը կօգնի գրադարանի շուրջ 1600 ընթերցողներին՝ ձեռք բերել նոր մասնագիտական գիտելիք։

IMG 4665

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ կատարած այցի շրջանակում ԵՀԽ Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավարի օգնական Հարություն Կարապետյանը հանդիպեց «Հակամարտությունների փոխակերպում» դասընթացի մասնակիցների և դասընթացավարների հետ։ Հանդիպման ավարտին դասընթացի 16 մասնակիցները ստացան վկայականներ:

IMG 4679

«Հակամարտությունների փոխակերպում» դասընթացը երիտասարդներին տրամադրել է բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ, զարգացրել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները, նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման, ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը: Այն նաև կօգնի փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:

IMG 4675

Ծրագիրն անցկացվել է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում՝ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

A two-month paid professional internship program launched for 15 Syrian-Armenian youth within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation and implemented by Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO).

The first participant is Jirair Joubalian, 24. Due to the Syrian war in 2012, he moved to Armenia with his family. Presently, Jirair studies in the 5th grade of the Faculty of Dentistry in Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi. His interest in Dentistry raised while studying in Dental Technology College, which motivated him to continue his education in this specialty.

When asked why he has applied to “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project’s internship program, Jirair said, “This internship program gives me an opportunity to strengthen my professional skills in this field, to use my theoretical knowledge in practice and to follow everyday work processes in dental technology centers”.

Jirair wishes to improve his theoretical and practical knowledge in the field of stomatology and plans to continue his education in the Faculty of Oral Maxillofacial Surgery.

The “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project is funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) and implemented by Aleppo-NGO. The capacity building component of the project is aimed at enhancing the skills and competencies of Syrian-Armenian youth in Armenia, to make them more competitive in Armenia’s labor market and enable them to reach their career goals.

"New library, New Books" project was launched in the library of the Arts Centre in the Achadjur village of Tavush region. The author of the program was Erine Gharayan - trainer of the "Conflict transformation" non-formal education course in YSU Ijevan Branch.

The goal of the project was to donate 30 units of books to the community library to inspire 900 young library visitors to love books, literature and to have new initiatives in their lives. During the project, talented students of the Arts Centre performed for the participants.

The staff of the Arts Centre expressed gratitude and appreciation for the attention to the library and donation of books. WCC ART provided certificates to the staff of the Arts Centre for participation in and support of the project. A number of training books and educational games were also donated to the kindergarten of the village.

The project was implemented within the framework of “Giving Voice to Peace” project, implemented by WCC Armenia Round Table Foundation with the financial support of HEKS/EPER.

During the year-end annual meeting, the WCC Armenia Round Table Foundation summed up its activities in 2019. The meeting was held on December 10, in the central hall of the “Karekin I” educational centre of the Mother See of Holy Etchmiadzin.

IMG 4250

His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, extended his blessings and message to the participants. H.E. Mr. Michael Johannes Banzhaf, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany in Armenia, Shombi Sharp,UN Resident Coordinator for the Republic of Armenia, Tsovinar Harutyunyan, UNFPA Armenia Country Office director, guests from the Ministry of Labour and Social Affairs of the RA, representatives of partner organizations of the Round Table Foundation, priests of the Armenian Apostolic Church and others participated in the event.


The Catholicos reminded that the Round Table foundation was established in 1996, by initiative of Karekin I Catholicos and WCC. “Today the Round Table foundation carries out important activities about re-establishment of peace, community development, and emergency response. The conducting trainings on the prevention of domestic violence and violence against women, organized by the ART for the priests of the dioceses of the Church, are important as well”, - stressed in his speech the Catholicos of All Armenians, “During these years we have been followed the activities of the Round Table Foundation and would like to greatly appreciate the dedication and spirit which is held inside of this structure”, he said.

“Through its activities, the Foundation responds to all the issues existing in public life by trying to bring useful service to our people, based on the views and positions of the Church”, - mentioned His Holiness. He also stressed the programmes of the Armenian - Azerbaijani dialogue, which carried out the Round Table. The Catholicos wished the foundation success in its future initiatives.

IMG 4229

During the meeting, His Grace Bishop Mushegh Babayan, President of the Round Table Board of Trustees, and Operation Director of the Mother See of Holy Etchmiadzin, mentioned that the social centres, supported by Round Table, have an important role in communities and dioceses, and support many people to ease their burdens. He also highlighted the participation of the sister churches in the activities of the Round Table Foundation and thanked the representatives of the Armenian Catholic and Armenian Evangelical Churches.

IMG 4273

Dr. Karen Nazaryan, the Executive Director of the WCC ART, summed up the implemented projects of 2019, outlined priorities for 2020. According to Nazaryan, the foundation has implemented 38 small and large projects this year, with more than 3,000 beneficiaries.


“Today, the “Armenia and Neighbours” direction is relevant again. In this context, we have implemented dialogue programs with the NGOs of Azerbaijan. Now there is an opportunity to revive these programmes again", Nazaryan said.

IMG 4356

During the meeting, the social centres, established in the dioceses of the Armenian Apostolic Church and supported by the ART, presented their activities in 2019. At the end of the event, the choir of the Gai Social Centre of Armavir Diocese concluded the festive event with an artistic part. Finally, there was an exhibition of products from ten social centres.

“Adobe After Effects” video editing program course launched within the framework of the “Better Future for Syrian Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation and implemented by Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO).

Due to the training course, the participant will gain knowledge in the field of video editing, create commercial and other types of videoclip, as well as will learn how to apply them in titles, animations and in the places, where there is a need of video effects.

“Previously I’ve participated in “Adobe Premiere Pro” program training course and I’m glad that the project is continuous. I would like to express my gratitude to Aleppo-NGO and WCC Armenia Round Table Foundation for availing me this opportunity. In future I hope to conduct my own business in IT field, and due to this course i will improve my knowledge and reach my goal'', - notes participant Hrag Bebejian.

The “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project is funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) and implemented by Aleppo-NGO. The capacity building component of the project is aimed at enhancing the skills and competencies of Syrian-Armenian youth in Armenia, to make them more competitive in Armenia’s labor market and enable them to reach their career goals.

There is no translation available.

Արագածոտնի Թեմի «Սուրբ Մարիանե» սոցիալական կենտրոնի մոտ 30 անդամ՝ երեխաներ, մեծահասակներ, աշխատակազմ և կամավորներ, կենտրոնի այգում իրականացրեցին ծառատունկ:

Armenia Tree Project ծրագրի հետ համագործակցության արդյունքում ծրագիրը կենտրոնին տրամադրեց 26 տնկի, որոնցից 8-ը բերքատու ծառեր են՝ խնձորենի, տանձենի, սալորենի, նշենի, իսկ մնացածը՝ ֆորզիցիայի, ասպիրանսի և բարբարիսի թփեր:

DSC09486

Ծառատունկի ընթացքում իրենց ոգևորությամբ և աշխատասիրությամբ աչքի ընկան հատկապես կենտրոնի երեխաները Նրանք կազմելով խմբեր՝ մշակեցին և նախապատրաստեցին այգու այն հատվածները, որտեղ պետք է տնկվեին ծառերն ու թփերը։

DSC09551

Միջոցառման ընթացքում երեխաներին ներկայացվեց տնկիների խնամքի կանոնները՝ ջրելու, էտելու և այլն։ Ծնկված բոլոր ծառերն անվանակոչվեցին և երեխաները հանձն առան խնամել իրենց տնկած ծառերը: Նմանատիպ միջոցառումները լինելու են շարունակական և նպատակ ունեն կենտրոնի անդամների և Աշտարակ համայնքի բնակիչների շրջանում ձևավորել բնապահպանական մտածելակերպ, բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք և ավելի կանաչ ու մաքուր դարձնել մոլորակը:

 

Ծրագրի մասին

«Երիտասարդները հանուն բնապահպանության - Աշտարակ»


ՀԿՍ-ն աջակցում է «Երիտասարդները հանուն բնապահպանության» ծրագրի իրականացմանը, որի նպատակն է՝ բարձրացնել բնակչության իրազեկվածությունը շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ և նպաստել համայնքներում բնապահպանական մտածելակերպի ձևավորմանը ու մաքրության պահպանմանը:

18
ՀԱԵ Արագածոտնի Թեմի Աշտարակի «Սուրբ Մարիանե» սոցիալական կենտրոնում իրականացված «Երիտասարդները հանուն բնապահպանության - Աշտարակ» ծրագրի շրջանակներում 55 երիտասարդ կանայք և դպրոցահասակ երեխաներ ձեռք են բերել շրջակա միջավայրի պահպանության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ու հմտություններ: Կենտրոնում կազմակերպվել են բնապահպանական թեմաներով հանդիպում-քննարկումներ, որոնք իրականացրել են ՀՊՄՀ դասախոսներ՝ կենս. գիտ. թեկն., աշխ. գիտ. դոկտ., պրոֆ. Կ. Դանիելյանը, կենս. գիտ. դոկտ., պրոֆ. Վ. Հովհաննիսյանը, մանկ. գիտ. թեկն., դոց. Լ. Ավանեսյանը: Կազմակերվել են նաև հանդիպում-քննարկումներ կլիմայի փոփոխության մեղմացման, վերականգնվող էներգետիկայի, էներգախնայողության, արևային էներգիկայի օգտագործման վերաբերյալ, որոնք իրականացրել է «Շտիգեն» կազմակերպության մասնագետ Ա. Աղաջանյանը:

2
Շահառուները հավաքել և տեսակավորվել են տարբեր թափոններ, որոնցից պատրաստել են պիտանի կենցաղային իրեր, հուշանվերներ, զարդեր՝ երկրորդ կյանք տալով չօգտագործվող կենցաղային իրերին: Արտադրած ապրանքատեսականու առաջխաղացման համար ստեղծվել են էջեր Ֆեյսբուք /Facebook/ և Ինստագրամ /Instagram/ սոցիալական կայքերում «Էկո նվեր» բրենդի անվանման տակ:


Ծրագրի մասնակից 25 դպրոցահասակ երեխաների համար իրականացվել է բնապահպանական թեմայով «Իմ երազանքի կանաչ մոլորակը» մրցույթը: Մրցույթի ժամանակ երեխաները գրել են շարադրություն իրենց երազած բնակավայրի մասին և նկարել են այն: Կազմակերպվել է նաև «Մաքուր պահենք մեր տունը» ակցիան, որի շրջանակներում ծրագրի մասնակիցները, կամավորները և համայնքի այլ անդամները համատեղ ընտրել ու մաքրել են տարածք:

17
«Արմեիա թրի պրոջեկտ» (“Armenia Tree Project”) ՀԿ –ն Աշտարակի «Սուրբ Մարիանե» կենտրոնին տրամադրեց 26 տնկի՝ բերքատւ ծառեր և թփեր։ Նոյեմբերի 22- ին կենտրոնի այգում իրականացվել է ծառատունկ, որին մասնակցել են կենտրոնի շուրջ 30 անդամ՝ երեխաներ, մեծահասակներ, աշխատակազմ և կամավորներ: Ծառատունկի միջոցառման ընթացքում շահառուներին ներկայացվեց տնկիների ջրելու, էտելու և այլ խնամքի կանոնները։ Այսպիսի միջոցառումները կրելու են շարունակական բնույթ և նպատակ ունեն կենտրոնի անդամների և Աշտարակ համայնքի բնակիչների շրջանում ձևավորել բնապահպանական մտածելակերպ և բնության նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք:

19
Աշտարակի «Սուրբ Մարիանե» սոցիալական կենտրոնի տանիքին տեղադրվել է 5,2 կՎտ հզորությամբ արևային վահանակների համակարգ: Այժմ կենտրոնը օգտագորշում է այդ համակարգի միջոցով արտադրած էլեկտրաէներգիան:

Navur village football player scored a sharp goal to the Chinchin village’s football team and opened the football match. The game was going in a tense struggle and atmosphere, two realized uncompromising attacks and counterattacks. The children of Navur village supported to their native village team, sitting on the near slope and on a few benches along the football field and chanting: “Na-vur, Na-vur”.

IMG 4033

Few months ago two villages’ children hadn’t any opportunity to organize such type of football play. But from now not only the Navur village’s but also the neighboring villages will be able to train and play on the newly opened football field with all the necessary amenities. The football field reconstruction project was implemented by the WCC Armenian Round Table Foundation and “Shen” Charitable Non-Governmental Organization within the “One Village” Consortium, with the active participation of the community.

In addition to the football field, a basketball and volleyball field has been established as well for boys and girls. And the girls’ basketball team has already made significant success in the regional championships.

IMG 4080

Thanks to another consortium program, the population of Navur village have access to regular drinking and irrigation water. The project was implemented with the support of the community, “Shen” Charitable NGO, “Armenian Caritas” Benevolent NGO and “Diaconia” Charitable Foundation.

IMG 3988

The agricultural cooperative of Navur village with the support of the “One Village” Consortium member “Armenian Relief Fund” has received potato cultivating agricultural machinery. The cooperative unites more than 60 farmers of the village. According to the representatives of the cooperative, the technique will contribute to the efficiency of the works, which will lead to increase of productivity and cultivation of new land.

IMG 3992

Consortium members visited the Norashen, Navur, Aygepar and Kirants communities of Tavush region from June to September to get acquainted with the needs of the villages on the spot, to listen to the population and representatives of local authorities.

IMG 4054

As a result of the need assessment and discussions it was decided to set the primary target Navur community, and for the secondary support Kirants as a village with special needs.

IMG 4051

Members of the Initiative “One Village” are the “Armenian Missionary Association of America”, “Shen” Charitable Foundation, “Children of Armenia Foundation”, Development Principles” NGO, “Armenian Relief Fund”, “World Vision Armenia”, “World Council of Churches Armenia Round Table”, “Teach for Armenia” NGO, “Armenian General Benevolent Union”, “Armenian Caritas” benevolent NGO, “Diaconia” Charitable Foundation.

English Version by Armenian Caritas.

Tavush Consortium Members

There is no translation available.

Նոյեմբերի 12-ից - 15-ն Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում Եվրոպայում դիակոնիայի և սոցիալական գործողության միջազգային ակադեմիայի «Ինտերդիակ» նախաձեռնությամբ կայացել է «Խաղաղաշինություն և հաշտեցում» նոր ուսուցանվող ծրագրի հանդիպում-քննարկումը։

75464376 10217256664061016 3241074349825851392 n

Հյուրընկալող կողմն էր «Ինտերդիակ» միջազգային կազմակերպության գործընկեր Էստոնիայի Ավետարանական Լութերական Եղեկեցու դիակոնիայի հիմնադրամը։ Հանդիպմանը ներկա էին տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Բելառուսից, Չեխիայից, Ռումինիայից, Լեհաստանից, Սերբիայից, ինչպես նաև Հայաստանից: ՀԿՍ հիմնադրամի գործունեությունը և նրա ռազմավարական ուղղություններից մեկը՝ «Տարածաշրջանային երկխոսություն հանուն խաղաղության», հանդիպման ժամանակ ներկայացրեց ՀԿՍ-ի ծրագրային աշխատող Հարություն Կարապետյանը:

Gallery

Contact us

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-196; +374 10 517-198

FB ART page