Capacity Building

The objective of the capacity building programme of ART is to promote development of civil society by increased human and institutional capacity. Being one of the priority areas of ART work, capacity building, strengthens and supports conceptual growth and programme management of civil society organizations by systematic learning and tailor-made courses on a variety of fields including project cycle management, organizational development, strategy planning, monitoring, environmental care, HIV-AIDS, gender based violence, drug abuse and others.

Համայնքների և սոցիալական կենտրոնների քարտեզագրմանը նվիրված աշխատաժողով
24 Jan 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հինադրամն իր գործընկերների համար անցկացրեց համայնքների և սոցիալական կենտրոնների քարտեզագրմանը նվիրված երկօրյա աշխատաժողով: Միջոցառմանը մասնակցեցին Հայ Առաքելական եկեղեցու թեմերին կից՝ Կլոր սեղան…
Future Interior Designers, Shaghig and Gali
30 Dec 2019
Shaghig Juharyan and Gali Baboghli, participants of professional paid-internships within the framework of the "Better Future for Syrian-Armenian Youth" project, are having an internship at “Ashn Project” architectural company. Gali…
Project Manager Intern Rita Keshishian
30 Dec 2019
The next participant of professional paid-internship program, which is being organized within the framework of the “Better Future of Syrian-Armenian Youth” project, is Rita Keshishian, who is doing her internship…
Kevork, Palig and Sarin Talk About Their Internship
30 Dec 2019
Kevork Kazanjian, Palig Keheayean and Sarin Jenanian are the participants of the two-month paid-internships for Syrian-Armenian students and graduates organized within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth”…
Նոր «Խաղաղության գրադարան»՝ Շիրակի թեմում
26 Dec 2019
There is no translation available.Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանում իրականացվեց «Խաղաղության գրադարան» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն էր Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի գրադարանը համալրել քաղաքագիտական և մասնագիտական գրականությամբ։ Գրադարանին նվիրաբերվեց 20 միավոր…
Nora Toprakji: Profession-Architect
24 Dec 2019
“I am from Aleppo, Syria. In 2011 because of Syrian war, with my family I moved to motherland Armenia,”- says Nora Toprakji, our next participant of professional paid-internship program, which…
Jirair Joubalian: First Step to Successful Caree
17 Dec 2019
A two-month paid professional internship program launched for 15 Syrian-Armenian youth within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation…
"The role of the Round Table Foundation is important and significant in the response to community development, peacebuilding and emergencies", Karekin II Catholicos of All Armenians
10 Dec 2019
During the year-end annual meeting, the WCC Armenia Round Table Foundation summed up its activities in 2019. The meeting was held on December 10, in the central hall of the…
Animation & Video Editing Training Courses within the Framework of “Better Future for Syrian-Armenian Youth” Project
03 Dec 2019
“Adobe After Effects” video editing program course launched within the framework of the “Better Future for Syrian Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation and implemented…
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը նույնպես Քենիայի մայրաքաղաք Նայրոբիում մասնակցել է «Nairobi Summit 2019» գագաթնաժողովին: Այն նվիրված էր Բնակչության և զարգացման միջազգային համաժողովի (ICPD) 25-ամյակին: Կլոր սեղան…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436